Documentación dos Centros

PEC (PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO)

Que é?
. E o documento que recolle os principios de filosofía educativa: Obxetivos, Prioridades e Directrices.
. Debe expresa a identidade do centro, marcar ás directrices propias de xestión que sirvan de referencia de toda a actividade e a toda a Comunidade Educativa, con carácter integrador.
. Debe responder a unha pregunta básica: Para que e, como educamos?
. Neste senso debe ser froito do diálogo e da converxencia entre posicións diversas dos membros que integran a Comunidade Educativa.
. O PEC debe ser: Exclusivo do centro, operativo, flexible, progresivo, colexiado, consensuado, abarcable, posible e público.
. O PEC NON debe ser: voluminoso, só do equipo directivo, inamovible, innecesario, copiado doutros textos e imposible.

Que directrices educativas poderá conter?
Tomaranse en consideración ás apartacións dá xunta de delegados ( dá asociación de alumnos, se houbese) e dá asociación de pais e nais.
Ás directrices deberan ter en conta e deberan ir orientadas a consecución dous fins educativos previstos pola lexislación educativa vixente e ou ámbito do centro.
. O pleno desenrolo dá personalidade.
. A formación non respecto dous dereitos fundamentais e na tolerancia, dentro dous principios democráticos de convivencia.
. A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así como de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, etc..
. A formación para a paz, a cooperación e a solidaridade entre vos pobos.
. Etc...

Resumo de contidos do PEC
. Sinais de Identidade: Definen vos valores e vos principios pedagóxicos e sociolóxicos.
. Propósitos e finalidades respecto a toda a comunidade educativa.
. Estrutura e funcionamento que definen ás normas, ás estruturas, vos perfís e ás funcións

Quén ou elabora?
A proposta do Proxecto debe ser realizada polo equipo directivo, de acordo coas directrices do Consello Escolar e ás apartacións dous distintos sectores dá comunidade educativa.
Quén ou aproba?
O Consello Escolar co respaldo dous 2/3 do mesmo. (segundo a normativa vixente).
Quén ou evalua?
Ou Consello Escolar (segundo a normativa vixente).
Que duración ten?
Non ten unha vixencia limitada. Agora ben, é conveniente unha revisión periódica, co fin de avalialo e, non seu caso, adecualo.
Que debe ter, prioritariamente en conta?
Ás características do ámbito e ás necesidades especificas do alumnado.
Que estrutura?...e algúns contidos que ten ol PEC
. Organización xeral do Centro.
. Horario xeral do centro, do alumnado e do profesorado.
. Métodos de ensino-aprendizaxe e vos materias a utilizar.
. Adecuación dos obxectivos de ciclo e etapa.
. Regulamento de Réxime Interior e as Normas de Convivencia.
. Instrumentos e mecanismos previstos, para facilitar a colaboración dos distintos sectores da comunidade educativa.
. A coordinación coas institucións públicas e privadas e a apertura ao ámbito.
. ...
Non debemos perder a oportunidade de colaborar, na medida das nosas posibilidades, na construción e actualización do P.E.C. Para iso, debería fixarse un prazo co fin de que todos os órganos e asociacións do centro puidesen debater e trasladas as súas achegas.

Proceso e elaboración do PEC

Fases Responsables Labores
1ª Equipo Directivo e Consello Escolar Proposta de liñas de actuación
2ª Claustro, APA e Alumnos Constitución de Comisións de estudo
3ª Cada sector por separado Elaboración dos obxectivos propostos
4ª Consello Escolar Recollida e análises das propostas
5ª Consello Escolar Contraste co PEC anterior (si o hai)

6ª Equipo directivo Proposta de proxecto
7ª Consello Escolar Aprobación e redacción definitiva
8ª Equipo directivo Difusión e aplicación

A Programación Xeral Anual PXA
A PGA é un proxecto, é dicir, algo virtual, que non será real, ata que non logremos desenvolvela e cumprir as liñas, programas e compromisos que nos propuxésemos.
Precisamente por esa razón, é dicir, por tratarse dun proxecto, habemos de entender a P.G.A, non como algo inamovible e estático, senón dinámico e aberto a establecer modificacións sobre a marcha. Pode e debe ter un valor como guía, debemos aspirar a desenvolver os aspectos que consideremos máis relevantes.
Na elaboración da P.G.A, o equipo directivo e o claustro de profesores teñen un papel destacado que todos lles recoñecemos e que valoramos, pero non exclusivo, nin moito menos excluínte, pois, a APA, e os alumnos/ás poden e deben ter unha participación no proceso de construción da P.G.A, para sentirse implicados e comprometidos, iso si, coñecendo cales son as competencias e realizando observacións suxestións e propostas.

Guión orientativo de una P.X.A. 

Entendida como un plan de traballo temporalizado que compromete a toda la comunidade educativa. 

SÍNTESIS de los principais obxetivos, prioridades y señas de identidade recollidas en el PEC. 

ORGANIGRAMA de funcionamento do Centro. 

SÍNTESIS dos aspectos mais destacados dos proxectos curriculares de ciclo y etapa. 

ANÁLISIS estatístico o principio do curso e inventario das infraestruturas, equipamentos, instalacións, etc.. Co fin de favorecerla evaluación ó final de curso. 

ESPECIFICACIÓN de horarios de las áreas o asignaturas y de los criterios pedagóxicos que surxiron para fixalos. 

ACTIVIDADES complementarias y extraescolares que vaian a desarrollarse  a lo largo del curso y que recojan las actuaciones, proyectos y programaciones de todos los sectores de la comunidad escolar.

A Programación Xeral Anual
. Recolle a planificación de todas as actividades académicas, lectivas e complementarias previstas para o curso escolar. Tamén as condicións de partida en canto a recursos materiais e humanos, servizos complementarios, sobre a base dos resultados detectados e recollidos na MEMORIA do curso anterior e aprobada polo Consello Escolar.
. Elabóraa o equipo directivo do Centro antes do inicio do curso escolar.
. Debátea e aproba o Consello Escolar nun prazo non superior a 20 días tras o inicio do curso.
. Ao igual que o PEC, é un documento público que ha de estar a disposicon de toda a comunidade educativa

Contidos da PGA
. Horarios para a distribución das áreas de ensino.
. O Proxecto educativo ou as modificacións deste se as houber.
. Os Proxectos Curriculares de Etapa.
. O programa de actividades extra-escolares e complementarias (centro, APA, alumnos), visitas, viaxes, actividades a desenvolver en relación aos temas transversais, etc.
. Actividades de participación global da comunidade educativa (semanas culturas, días D, xornadas de convivencia, etc.).
. Actividades de formación permanente (profesores e pais).
. Distribución e organización racional dos espazos do centro (biblioteca, patios, sala de usos múltiples, etc).
. Presuposto económico do Centro.
. Organigramas xerais de organización e funcionamento do Centro.

Proceso de Elaboración
Proceso e elaboración da PXA
Mapa de necesidades (a partir da memoria) Directoras de referencia
Consello Escolar
Elaboración PXA
Equipo Directivo Aprobación (Consello escolar)
Execución do plan (Claustro, APA, alumnos)

Supervisión
Consello Escolar (Durante o curso) Avaliación do plan
Consello Escolar (fin de curso)
Memoria anual
Equipo Directivo (fin de curso)

Normas de convivencia
A convivencia en calquera tipo de comunidade require o exercicio diario de certas habilidades sociais, como deben ser o respecto e a tolerancia entre as persoas e o seguimento dunhas normas mínimas reguladoras dos dereitos e deberes de todos os membros da comunidade educativa dun centro (pais, alumnos, profesores e persoal non docente). Estas normas mínimas van recollidas nun documento que elabora cada centro educativo e que se denomina REGULAMENTO DE REXEMEN INTERIOR. Este documento emana do Proxecto educativo do propio centro e do Real Decreto 7327/1995 do 5 de maio, polo que se establecen os Dereitos e Deberes dos alumnos.

O Regulamento de Reximen Interior (RRI)
De acordo coa lexislación vixente, os centros educativos teñen autonomía, tanto para a delimitación das súas normas de convivencia coma para establecer os mecanismos que permitan garantir o seu cumprimento e que todos perciban a incidencia destas normas na vida cotiá do centro.
As normas de convivencia non son alleas ao centro, pois foron elaboradas e adoptadas polo conxunto da comunidade educativa. Isto só é posible se, respectando o disposto nas leis, o Regulamento de Réxime Interior se desenvolve, concreta e adapta as condicións de cada centro, o seu Proxecto Educativo e as necesidades propias da idade e madureza persoal dos seus alumnos. APRÓBAO O CONSELLO ESCOLAR.

A Comisión de Convivencia
En todo Centro educativo debera existir unha Comisión de Convivencia designada polo Consello Escolar. Esta é unha Comisión Obrigatoria (aínda que haxa quen se empeñe en eliminar a súa obrigatoriedade, coa finalidade de restar democracia participativa) e deberá contar con representación de todos os sectores que compoñan a comunidade educativa.
A comisión de Convivencia non é unha comisión sancionadora, para "castigar" os alumnos. Ten que ter en conta os conflitos persoais, sociais e familiares que conflúen na escola e que se manifestan dunha ou diaria no espazo escolar. A súa finalidade é a de dar solución democrática e educativa aos conflitos.
Funcións da Comisión:
Velar polo cumprimento do RRI, mediar nos conflitos e informar e ser informada sobre as medidas que tomen para resolvelos. As súas deliberacións serán sensibles cara ás particularidades de cada caso antes de aplicar "estritamente" o RRI, e aconsellar medidas correctoras de tipo educativo que permitan reconducir as condutas ou actitudes negativas para a convivencia.