Finalidades das ANPAs

  • Coñecer a situación do ensino público.
  • Representar e defender as ANPAS federadas e os seus intereses.
  • Colaborar coas administracións e autoridades competentes nesta matería participando en tódolos organismos e consellos onde se requira a nosa presenza.
  • Potenciar e coordinar os esforzos de tódalas ANPAS que pertencen a FAPACEL.
  • Potenciar a formación das ANPAS, e acadarlles as máximas ferramentas para que poidan desenrolar as súas funcións (Xestión administrativa, comunicación, Seguros Responsabilidad Civil, LOPD).
  • Cumprir a lexislación vixente en materia de transparencia económica e rendición de contas ante os seus asociados.
  • Promover toda clase de actividades culturais e formativas que sirvan para potenciar a formación integral dos nenos e nenas e dos país e as nais.
  • Concebir a lingua e cultura de Galicia como o xeito de sermos e estarmos os galegos no mundo e eixo vertebrador dun ensino de calidade.
  • Potenciar a participación das nais e pais nos Consellos escolares e a colaboración franca e estreita cos equipos directivos dos centros, na procura dun ensino público de calidade.
  • Fomentar a creación de Consellos escolares municipais