Glosario de Términos en Educación

Adaptación curricular: adecuación do currículo a un determinado alumno (ACI) ou grupo de alumnos.
AL: Especialista en Audición e Linguaxe
Áreas curriculares: agrupamentos de contidos en torno a unhas disciplinas afíns.
Áreas tranversales: eixes formativos que non entren dentro dunha materia concreta e que fomentan a formación integral da persoa.
Atención á diversidade: Dar resposta axeitada ás distintas necesidades e intereses e capacidades do alumnado dentro dunha mesma aula.
Ciclo Educativo: unidade curricular temporal. En Primaria hai 3, cunha duración de 2 anos cada un; en Secundaria hai 2, con igual duración (2 anos cada un).
Comisión de Coordinación Pedagóxica: a súa composición e competencias veñen determinadas en regulaméntoos Orgánicos dos Centros (ROCs).
Contidos: o que é obxecto de aprendizaxe. Divídense en conceptos, procedementos e actitudes.
Criterios de avaliación: puntos de referencia para valorar a consecución de obxectivos.
Currículo: que ensinar, cando ensinar e como ensinar. Cando e Cómo avaliar.
Departamento Didáctico: só existe nos Institutos e é o conxunto de profesores que imparte unha mesma materia ou área.
Departamento de Orientación: a súa xefatura está a Cargo dun Psicólogo-orientador e debe contar así mesmo con 1 AL ( especialista en Audición e Linguaxe), 1 PT (especialista en Pedagoxía Terapéutica ou profesor de apoio) e 1 profesor de cada un dos ámbitos educativos.
Desenvolvemento curricular: aplicación didáctica do currículo.
Equipo Docente: conxunto de profesores que imparte clase a un mesmo grupo de alumnos.
Materiais curriculares: soportes didácticos que facilitan o proceso de ensino e aprendizaxe (libros de texto, audiovisuais, etc.).
Necesidades Educativas Especiais (NEE): as que teñen determinados alumnos pola súa historia educativa e escolar ou debido a condicións persoais de sobredotación intelectual ou minusvalidez psíquica, motora ou sensorial.
Obxectivos: o que se pretende coa acción educativa.
Principios metodolóxicos: pautas que van seguirse no proceso de ensino.
Programación de aula: planificación dos procesos de ensino e aprendizaxe que se realizan durante un curso ou un ciclo.
Programación Xeral Anual (PXA): documento que recolle todas as actividades docentes, administrativas, complementarias, presupostarías, etc, previstas para un centro e un curso escolar.
Proxecto Curricular de Centro: conxunto de proxectos curriculares de Etapa dun mesmo centro.
Proxecto Curricular de Etapa: as estratexias de intervención didáctica que o profesorado dunha etapa educativa (E. Infantil, E. Primaria ou E. Secundaria) vai a poñer en marcha no curso escolar e de acordo cos obxectivos do Proxecto Educativo do centro.
Proxecto Educativo de Centro (P.E.C): documento que recolle as opcións educativas e a organización xeral dun centro en función do seu contexto e necesidades concretas. Define os seus sinais de identidade.
PT: Especialista en Pedagoxía Terapéutica
Ratio: se é de aula, indica o número máximo de alumnos por aula. Se é de alumnos-profesores, indica o número de alumnos por cada profesor dun centro.
Regulamento de Réxime Interior (RRI): regulamento que establece as normas e instrucións que regulan a organización do centro e regula a convivencia da comunidade.
Titoría: é a que realizan os profesores- Titores dun grupo de alumnos. Son responsables de coñecer e orientar os alumnos, relacionarse coas súas familias e coordinar o resto de profesores do grupo.
Unidade didáctica: unidade de actuación e programación docente, configurada como un conxunto de actividades a realizar nun tempo determinado para conseguir uns obxectivos didácticos concretos.