Lexislación

Lexislación Xeral

 

02/03/2021 - Orde pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación

Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos

Lei de xogo en Galicia

Decreto polo que se regulan as actividades extraescolares

Instruccións para o apoio á creación e ó funcionamento das Escolas de Pais e Nais

Medidas que melloran o funcionamiento do sistema educativo e as condicións laborais de persoal funcionario e laboral docente da Comunidade Autónoma de Galicia que imparte as ensinanzas reguladas na Ley orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación.

Lexislación Infantil e Primaria

Lexislacion da Educación Infantil en Galicia

Anpas Galegas - Lexislación infantil e primaria

Acordo da Consellería cos Sindicatos - Agrupamentos Infantil e Primaria

27/04/1998 - Decreto por el que se regula la orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia

11/02/2022 - Normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato

11/02/2022 - Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato

Regulamentoorgánico de escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria

Lexislación ESO, Bacharelato e F.P.

Anpas Galegas - Lexislación ESO, Bacharelato e F.P.

11/02/2022 - Normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato

11/02/2022 - Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato

Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e establece a súa organización e funcionamento

 

Curso Escolar 2023/2024

Calendario escolar para o curso 2023/2024

Curriculo Educacción Infantil para o curso 2023/2024

Curriculo Educación Primaria para o curso 2023/2024

Curriculo para ESO para o curso 2023/2024

Curriculo  BAC para o curso 2023/2024

Instruccións para o curso 2023/2024

Xestión do Transporte Escolar para o curso 2023/2024

Instrucións sobre o funcionamento do Comedor Escolar de Xestion Directa para o curso 2023/2024

Instruccións sobre o funcionamento do Comedor Escolar de Xestión Indirecta para o curso 2023/2024

Plan Xeral da Inspección Educativa para o curso 2023/2024

ORDE 9 agosto de 2023 pola que se amplia a relación de materias optativas en BAC

ORDE 9 de agosto de 2023 pola que se amplia a relación de materias optativas naESO 

Instrucións para as probas de ABAU para o curso 2023/2024

Instrucións para a acreditación das competencias dixitais do alumnado que cursa ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia no curso 2023/24 

 

Curso 2024/2025

Calendario escolar para o curso 2024/25 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2024/25.

Consello Escolar

DECRETO 8/2015

LEI 3/1986

LEI 9/1995

DECRETO 44/1988

DECRETO 87/1992

DECRETO 92/1988

LOMLOE-CONSELLOS%20ESCOLARES%20DE%20CENTRO-NORMATIVA%20E%20INTERPRETACI%C3%93NS.pdf

Transportes e Comedores

Cuadriptico Stop Accidentes-hojas

Decreto 374 de 2009 comedor

decreto 439 de 2009 modifica 374 de 2009

Decreto-comedores

Manual de seguridad viaria

Manual-de-acompañantes-de-transporte-escolar

Manual-do-transporte-escolar

orde 13 de xuño modifica orde 21 de febreiro

orde 21 de febreiro 2007 xestion comedores

Real decreto 1428 2003 regula circulacion

Real-decreto-433-de-seguridade-vial-de-escolares-e-meno 

REAL DECRETO2296/1983, DE 25 DE AGOSTO, SOBRE TRÁFICO E VEHÍCULOS ESCOLARES E MENORES

 

Xornada Contínua

Orden de 29 de mayo de 2008 por la que se establece el procedimiento para la implantación de la jornada lectiva en sesión única de mañana

Orden 28-05-98 Xornada Única

Alumnado

Decreto de Admisión 30/03/07

Orde 17/03/07

Plan Acollida

Observatorio Convivencia

Orde 23 agosto de 2023 polo que se establece unha figura de convivencia

DECRETO 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar.

Lei 4/2011 do 30 de xuño de Convivencia da comunidade educativa

DECRETO OBSERVATORIO GALEGO CONVIVENCIA ESCOLAR

OBSERVATORIO CONVIVENCIA INSTRUCCIONES  17/10/2007

https://www.anpasgalegas.gal/convivencia-escolar/

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/orientacions_plan_convivencia_galego_28_03_18.pdf

Voluntariado

Lei 45/2015, do 14 de outubro, de voluntariado

LEI VOLUNTARIADO GALICIA 3/2000

LEI 6/1996

ANTEPROXECTO DE LEI DE VOLUNTARIADO 

Uso de imaxes

Protocolo de proteccion de datos persoais setembro 2023

Uso da internet no eido familiar

Guia de Identidade Dixital

Primeiros Auxilios

Manual de Primeiros Auxilios