CONTESTACIÓN DE SANIDADE A NOSA PETICIÓN DE VACINACIÓN DO PERSOAL DE COMEDORES

UT: A12009441
Asunto: Solicitude vacinación FAPACEL
Recibido nesta xefatura territorial da Consellería de Sanidade en Lugo o escrito no que
solicita a vacinación urxente de todo o persoal de atención directa ao alumnado nos
comedores escolares galegos, informamos que se remitiu o dito escrito á Dirección
Xeral de Saúde Pública, por ser un asunto da súa competencia.
A xefa territorial
(asinado dixitalmente)
Mª Begoña Seco Varela